See this site in your language:

DownloadTube به شما کمک می کند ویدئو یا موسیقی را از وب سایتها بارگیری کنید

برای تبدیل و بارگیری فیلم ها یا موسیقی ، یک بارگیری ویدیو را از لیست انتخاب کنید:

نصب برنامه